Dekarbud Zakład Usługowo-Handlowy
Andrzej Dzierzyński
63-000 Koszuty 27a
(Środa Wielkopolska)
Polska

dzierzynski@dekarbud.pl
tel. 605 355 255

Informacja RODO

Klauzula informacyjna dla kontrahentów / zleceniobiorców

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1 z dnia 04 maja 2016 roku) informuję, że: 

1.     Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Właściciel firmy ANDRZEJ DZIERZYŃSKI DEKARBUD ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY, z siedzibą w Koszutach 27A, 63-000 Środa Wlkp.

2.     Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku – ogólne rozporządzenie o ochronie danych – w celu realizacji umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku – ogólne rozporządzenie o ochronie danych – w celu  związanym z dochodzeniem ewentualnych roszczeń i odszkodowań.

3.     Pani / Pana dane osobowe przechowywane przez okres 6 lat licząc od dnia zakończenia umowy.

4.     Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą tylko i wyłącznie podmiotu uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz biuro rachunkowe.

5.     Posiada Pani / Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i prawo do przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.

6.     Posiada Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.

7.     Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.

8.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodania danych w zakresie wymaganym przez Administratora prowadzi do odmowy zawarcia umowy.

9.     Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i profilowaniu.